Obchodní podmínky UX textaře

Pojďme si říct, že je pro obě strany důležité správně definovat mantinely naší případné spolupráce. Já jsem na straně dodavatele, Vy zase na straně zákazníka. Proto tady máme tyto obchodní podmínky, které definují pravidla naší vzájemné spolupráce.

A) Na čem jsme se dohodli

 1. Když jste přijali mou nabídku jsme spolu uzavřeli smlouvu o dílo podle § 2586
  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – říkejme jí jen smlouva. Uzavřením smlouvy
  souhlasíte s tím, že se náš obchodní vztah bude řídit těmito obchodními podmínkami.
 2. Ve smlouvě jsem se já jako zhotovitel zavázal, že pro vás budu vykonávat konkrétní činnost. No a Vy jste se zase zavázali, že mi za tu činnost zaplatíte dohodnutou cenu.

B) Jak spolu budeme spolupracovat

 1. Zavazuji se, že pro vás provedu dohodnutou práci v dohodnutém termínu. Pokud jsme termín nedohodli, má se za to, že práci odvedu v čase přiměřeném náročnosti a složitosti sjednané práce.
 2. Při své práci postupuji samostatně a na základě své odbornosti a zkušeností. Vašimi příkazy jsem vázán výhradně v případě, že jsme si je písemně dohodli.
 3. Abych splnil, k čemu jsem zavázal, budu potřebovat vaši součinnost, kterou jste mi přislíbili. Ke splnění toho, co od vás budu potřebovat, si společně stanovíme přiměřenou časovou lhůtu. V případě, že nedodržíte stanovenou lhůtu, mám právo po předchozím upozornění naše spolupráci vypovědět (tedy odstoupit od smlouvy). Také platí, že pokud mi součinnost neposkytnete, prodlužuje se doba na provedení mých prací vždy o tu dobu, o kterou jste vy sami v prodlení.

C) Jakou odměnu mi zaplatíte za mou práci

 1. Cenu za práci si dohodneme předem v písemné nabídce. Obvykle se bude jednat o cenu stanovenou (A) odborným odhadem, (B) stanovenou hodinovou sazbou a počtem hodin, nebo (C) se můžeme také dohodnout na celkové ceně za dílo. Konkrétní podobu si dohodneme v nabídce.
 2. Pokud se dohodneme na ceně stanovené odborným odhadem, může se v průběhu plnění stát, že se konečná cena změní. O této skutečnosti jsem vás povinen informovat s předstihem v průběhu realizace zakázky. Dáme si vždy předem vědět, abychom si navýšení mohli odsouhlasit. V případě, že nebudete s navýšením souhlasit, budeme se držet původní dohody.
 3. Vy máte právo spolupráci ukončit (odstoupit od smlouvy) v případě, že dojde k podstatnému navýšení ceny, o které jsem vás informoval. V takovém případě máte povinnost mi zaplatit za veškerou odvedenou práci.
 4. Platit mi budete podle faktur, které budete dostávat e-mailem. První fakturu (zálohovou) vám vystavím na začátku spolupráce a začnu dodávat až po její úhradě. Zpravidla vystavuji novým klientům zálohovou fakturu na 50 % z celkové částky vyčíslené ve formální nabídce, minimálně ve výši 10.000 Kč (10 tisíc korun českých).
 5. Další faktury budete dostávat vždy na konci měsíce za práci odvedenou v tomto měsíci. Splatnost faktur je obvykle 14 dní, ale můžeme se dohodnout i na jiné splatnosti.
 6. Pokud se stane, že práci nebudu moci dokončit, protože jsem od vás nedostal všechny vyžádané podklady, jste povinní mi zaplatit čas, který jsem prací pro vás strávil.

D) Licence a obchodní tajemství

 1. Vše, co pro vás udělám, budete moci využívat, jak uznáte za vhodné. Poskytuji vám k mému výtvoru výhradní licenci v neomezeném rozsahu na dobu neurčitou. Můj výtvor si můžete libovolně měnit.
 2. Zavazuji se, že vše, co mi sdělíte a mělo by to podléhat vymezení obchodního tajemství podle občanského zákoníku, nebudu rozšiřovat, nezpřístupní třetím osobám, zachovám o tom mlčenlivost a budu s tím nakládat tak, aby byla důvěrnost zachována.

E) Závěrečná ustanovení

 1. Kdyby se něco stalo a my spolu měli něco řešit před soudem, budeme to řešit podle českých zákonů a před soudem v České republice.
 2. Tyto podmínky platí od 1. 1. 2018.

Chcete pořádné texty?

Tak mi zkrátka zavolejte.
Určitě se domluvíme.

Nezvedám to?
Pište prosím

Za kolik, Adame?

Cenu účtuju na hodinu. Nebo projektově.

Aktuální hodinovou sazbu uvidíte ve formální nabídce.
Projektovou cenu vám stanovím individuálně.